Những ý tưởng đổi mới đầy sáng tạo nổi bật của Vòng 1 cuộc thi Thách Thức Đổi Mới Ngành Thủy Sản

Những ý tưởng đổi mới đầy sáng tạo nổi bật của Vòng 1 cuộc thi Thách Thức Đổi Mới Ngành Thủy Sản

Vòng 1 của chương trình AIC đã kết thúc, chúng tôi nhận được rất nhiều ý tưởng sáng tạo đóng góp cho ngành Thủy Sản Việt Nam, từ đổi mới thức ăn, công nghệ xanh, mô hình năng lượng gió, công nghệ Nano cho đến những mô hình ao mới. Tất cả những thí sinh của Thách Thức Đổi Mới Ngành Thủy Sản đều đã nhận được thông báo kết quả và biết rõ ý tưởng của mình có tiếp tục vào vòng 2 hay không.

Vòng 2 đã được khởi động từ tuần trước, các thí sinh cần phải viết một kế hoạch chắc chắn để thể hiện được ý tưởng đổi mới. Mục đích của việc điền vào mẫu đơn này là thuyết phục ban giám khảo về nhu cầu đổi mới, những ảnh hưởng tích cực của ý tưởng, mô hình kinh doanh khả thi, và cuối cùng là cách thức mà chúng tôi, với tư cách là một tổ chức hoạt động xã hội, một doanh nghiệp và nhà đầu tư, có thể hỗ trợ bạn.

Sau khi nộp kế hoạch kinh doanh, Vòng 2 sẽ kết thúc vào ngành 03 tháng 05.

Để có thêm thông tin về chương trình Thách Thức Đổi Mới Ngành Thủy Sản hoặc Vòng 2, vui lòng liên hệ chúng tôi tại: contact@aquaculturechallenge.com