Bài thuyết trình

Tải về Bài thuyết trình

Bài thuyết trình

Ban tổ chức: Solidaridad
Tên người đại diện: Willem van der Pijl
Topic: Solidaridad & Aquaculture Innovation Challenge introduction
Tải về bài trình bày
Ngày 06 tháng 12 năm 2016
Ban tổ chức: eFishery
Tên người đại diện: Gibran Chuzaefah Amsi
Chủ đề: Innovation for the future of aquaculture
Tải về bài trình bày
Ngày 06 tháng 12 năm 2016
Ban tổ chức: Fresh Studio
Tên người đại diện: Alban Caratis
Chủ đề: “Contribute to the progress of feed and feeding management in Vietnam with our R&D aquafarm”
Tải về bài trình bày
Ngày 06 tháng 12 năm 2016
Organisation: INVE
Tên người đại diện: Rudi Bijnens
Chủ đề: Why are we in Business? Why do we support this Challenge?
Tải về bài trình bày
Ngày 06 tháng 12 năm 2016
Organisation: Rabobank
Tên người đại diện: Richard Barus
Chủ đề: Indonesia Aquaculture Industry – Sector management
Tải về bài trình bày
Ngày 06 tháng 12 năm 2016