Hạng mục đăng ký

Thách thức

Hạng mục đăng ký

Chúng tôi tìm kiếm các cá nhân, sinh viên, những người khởi nghiệp, nhóm dự án, SME và các công ty Việt Nam lẫn nước ngoài, từ tất cả các lĩnh vực khác nhau, những ai ấp ủ những ý tưởng sáng tạo theo các hạng mục sau: